Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cãutare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareÎnregistrare 
RSS News Feed - Monitorul de Neamt Retele Sociale si RSS
RSS - Monitorul de Neamt
Calendar- Arhiva de Stiri Martie 2006
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Optiuni Paginã Optiuni paginã
Adaugã in Favorites Adaugã in Favorites
Seteazã Paginã de start Seteazã Paginã de start
Tipãreste pagina Tipãreste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Regionale 20 Martie 2006
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email

DOSARE CENZURATE: Satanismul din România, între mistificare ºi realitate

• ideologia promovatã de „Biserica lui Satan“ vine din strãinãtate ºi se dezvoltã în trei direcþii principale: cultul morþii, anarhia ºi neonazismul • Biserica lui Satan a fost înfiinþatã la San Francisco, în anul 1969, de Anton Szandor La Vey, un fost acrobat la circ •

Douã sinucideri ºi încã o tentativã, petrecute în decurs de cîteva sãptãmîni la Roman, victimele fiind eleve ale apreciatului Colegiu Naþional Roman Vodã, au pus pe jar autoritãþile. Scrisoarea ridicatã de cãtre poliþiºti, de la cãpãtîiul tinerei care s-a spînzurat cu o eºarfã de un dulap din camera sa (scrisoare prezentatã în facsimil în ziarul nostru de sîmbãtã), precum ºi declaraþiile tranºante ale primarului Dan Ioan Cãrpuºor duc la varianta surprinzãtoare a unei miºcãri sataniste ºi a unei reþele de trafic de droguri pe filierã basarabeanã, cu ramificaþii în mai multe oraºe ale Moldovei. Pînã la definitivarea anchetei, Monitorul vã invitã la o incursiune în teritoriul întunecat al „Bisericii mondiale sataniste“, nu pentru a da, Doamne Fereºte!, cine ºtie ce idei, ci pentru a vã informa despre pericolul acestei miºcãri.
Sinuciderea ºi apostazia (lepãdarea de Dumnezeu) sînt pãcatele cele mai grave, pe care biserica nu le prescrie niciodatã. Prin pactul pe care-l încheie, sataniºtii sînt obligaþi sã le comitã pe amîndouã. Cum ajunge un tînãr în aceastã situaþie, a totalei prãbuºiri morale, sã comitã asemenea sacrilegii? Vom încerca, în rîndurile care urmeazã, sã vã oferim cîteva explicaþii. Vom încerca, spre exemplu, sã argumentãm ce rol au avut (ºi mai au) traficul de droguri ºi renumite trupe de rock, precum formaþia australianã AC/DC (Antichrist/Death to Christ), KISS (King in Satan Service) ºi de ce adepþii sectei satanice sînt niºte fanatici ai trupei NIRVANA, al cãrui lider, Kurt Cobain, s-a sinucis în 1994 ºi pe care sectanþii îl considerã zeu. Sã vedeþi cum se leagã ºi cum ajungem, pînã la urmã, la Roman, la CNRV, unde o tînãrã ºi-a pus capãt zilelor, chiar în incinta liceului. Poate, în acest fel, vom da ºi noi o mînã de ajutor primarului hotãrît sã cearã „conducerii liceului ºi Inspectoratului ªcolar abordarea în termeni mai serioºi a acestui fenomen, ce trebuie stãpînit ºi stîrpit“. Numai cã, pentru a fi stîrpit, acest fenomen trebuie cunoscut.

Tîmpenii sataniste
Ideologia promovatã de „Biserica lui Satan“ vine din exteriorul spaþiului românesc ºi se dezvoltã în trei direcþii principale: cultul morþii, anarhia ºi neonazismul. Miºcarea urmãreºte instaurarea unui cult universal macabru, a unui „guvern mondial“ ºi restructurarea umanitãþii pe noi clase sociale. Brrrr! Nu-i aºa cã semãnãm cu Pavel Coruþ? E o încercare. Pentru ca cititorii sã-ºi facã o idee despre gradul de complexitate al acestei masonerii a întunericului, vom spune cã adepþii, numiþi ºi „Copii ai Diavolului“, sînt ierarhizaþi în ºapte cercuri de iniþiere, cei care ating nivelul ºapte purtînd numele de „desãvîrºiþi“, ºi sînt acceptaþi ºi protejaþi de cãtre orice grup ideologic similar, indiferent din ce þarã ar fi acesta. Adicã, pe bune, nu te joci cu te-ncurci! Totuºi, se presupune cã grupãrile satanice din România, cele mai evoluate, au promovat abia în cercul 3, maxim 5. „Messele Negre“ (rugãciunile satanice), sãvîrºite la miezul nopþii în cimitire, ori în clãdiri pãrãsite, încheiate cu sacrificii rituale de animale (cîini, pisici, cocoºi, ori þapi) pot sã parã teribilisme ale unor puºtani, dar sacrificiile umane sãvîrºite la Cãlãraºi, Tulcea sau Constanþa sînt în mãsurã sã alerteze autoritãþile. Cert este cã aceastã credinþã în Satan (Belial, Lucifer) a pãtruns în licee ºi universitãþi ºi, din pãcate, face victime.

Despre cum ºi-a bãgat dracul coada
Cea mai importantã organizaþie satanistã a sfîrºitului de secol XX a constituit-o The Church of Satan (Biserica lui Satan) înfiinþatã la San Francisco, în anul 1969, de cãtre Anton Szandor La Vey, un fost acrobat la circ. Autointitulat „Papa cel negru al satanismului“, el este autorul „Bibliei sataniste“, cartea de cãpãtîi a sutelor de mii de adepþi care infesteazã întreaga planetã. În aceastã carte, La Vey, care ºi-a botezat fiica cu numele lui Satan, a descris vechi rituri pãgîne, cu jertfe de animale, cu orgii ºi profanãri. „Biblia satanicã“ este principalul instrument de propagandã al culturii, fiind cunoscutã doar de ºefii Bisericii mondiale a lui Satan, ce pregãtesc grupuri de misionari propãvãduitori pe care-i trimit, în scopuri de prozelitism, în toate pãrþile lumii (inclusiv în Europa Centralã ºi de Est). Acolo unde ei sosesc, apar mîzgãlite pe clãdiri însemnul pentagramei, cranii sau nume de trupe rock sataniste.
Luminiþa Tãsicã, cercetãtor la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, informa despre douã cazuri de elevi „satanizaþi“ petrecute în anul... 1986, care, desigur, fuseserã trecute sub tãcere.
Oricum, în România, „înflorirea“ alarmantã a satanismului s-a constatat începînd cu anul 1993, prin douã importante filiere, una din Vest ºi, surprinzãtor, una din Est.

SRI atrage atenþia Parlamentului despre pericolul satanist
Ca sã nu vorbim numai noi, citãm dintr-un articol apãrut, acum cîþiva ani, în ziarul Adevãrul, sub semnãtura Gabrielei ªtefan: „Conform datelor deþinute de Serviciul Român de Informaþii ºi de Ministerul de Interne, în Bucureºti ºi în 22 de judeþe, existã grupuri organizate de sataniºti. Majoritatea sînt în stadiile 3 sau 4 de pregãtire, ceea ce implicã sacrificii de animale, însoþite de acte de zoofilie. Existã, însã, ºi grupuri care au atins nivelul 5, ultimul stadiu de iniþiere fiind 7, pentru a cãrui atingere se pregãtesc intens cel puþin ºase lideri sataniºti. Stadiul 7 de iniþiere presupune dovedirea fidelitãþii totale faþã de Satan, dovedite prin sacrificii umane: crimã sau sinucidere. Filierele prin care satanismul a penetrat România sînt Ungaria ºi Republica Moldova. Cel mai puternic impact l-au avut emisarii «Bisericii Satanei», proveniþi din Ungaria, care, iniþial, ºi-au recrutat adepþii din Transilvania, dar, în prezent, influenþa lor s-a extins la nivelul întregii þãri. Principalele grupãri ºi organizaþii sataniste autohtone sînt: Îngerii Negri - Ploieºti, Ucenicii lui Satan - Botoºani, Cultul Satanei - Bucureºti, Fiii lui Lucifer - Cluj, Fiii Satanici - Tîrgu Mureº, Cavalerii Iadului - Galaþi, Satanis - Brãila. Sataniºtii folosesc o serie întreagã de simboluri specifice: crucea întoarsã, pentagrama cu chipul fiarei, numãrul satanic 666, crucea strîmbã etc. Adepþii cultului lui Satan îºi pun simbolurile pe monumente, cruci din cimitir, pereþii instituþiilor sau ale blocurilor de locuinþe (...) În toate rapoartele anuale prezentate Parlamentului de cãtre SRI se atrage atenþia asupra pericolului reprezentat de extinderea grupãrilor sataniste, respectiv recrudescenþa actelor de bestialitate ºi violenþã. Dovezile constau în faptul cã, invocînd numele lui Satan, tot mai mulþi adepþi sînt gata sã comitã o crimã sau suicidul. Unul dintre cele mai ºocante omoruri, care a zguduit, practic, locuitorii Cãlãraºiului, a fost comis de cãtre Ionuþ Badea ºi Rãducu Bãnãþeanu, doi liceeni, în vîrstã de 17 ani, care l-au asasinat pe colegul lor Alexandru Dãnilã. Sataniºtii asasini i-au aplicat victimei peste 30 de lovituri cu cuþitul, dupã care - pentru cã acesta se încãpãþîna sã trãiascã - l-au sugrumat cu un ºiret. Organele de anchetã au stabilit cã omorul a fost premeditat, plãnuit pentru o zi de marþi, 13, datã cu semnificaþie aparte pentru sataniºti“.

„Caþavencu“ atrage atenþia cã-i o „þeapã“
Pe de altã parte, ca sã fim corecþi, Academia Caþavencu publicã un contraargument: „Ca în fiecare an, cînd ne e ºi nouã lumea mai dragã, apare raportul SRI, ameninþîndu-ne cã de jur-împrejurul þãrii pîndesc, gata de intervenþie, sute de pericole; ºi, tot ca de obicei, se gãsesc cîteva ziare care sã preia imediat acel capitol cu pericolul satanist. Aºa se face cã anul ãsta (1998)‚ «Adevãrul» a cãzut în plasã, anunþîndu-ne cã: «Adepþii lui Satan întunecã harta României». Asemeni SRI-ului, «Adevãrul» n-are altã treabã decît sã bage panica-n noi, pe motive cã þara se duce de rîpã din cauza celor cîþiva sataniºti rãspîndiþi prin 19 judeþe. Cînd, în plus, pe «papa cel negru al satanismului» îl mai cheamã ºi Anton Szandor la Vey (deci e aproape ungur) ne e din ce în ce mai clar cã tot bozgorii vor sã ne corupã tineretul, ºi asta pentru cã nu ne pot lua Ardealul“.
În urmã cu exact zece ani, un cotidian nemþean relata, cu lux de amãnunte, sub titlul „Îngerul negru mi-a cerut sã-mi omor prietena“, tentativa de omor a elevului R.P. care, cu numeroase lovituri de cuþit, a încercat sã o ucidã pe O.A., în vîrstã de 17 ani. La interogatoriul luat de poliþiºti, el a recunoscut cã este satanist ºi cã Satan i-a cerut sã-ºi ucidã prietena ºi sã dea foc cadavrului. Repetãm, fapta s-a petrecut acum zece ani, respectiv în 1996.

Membrii cercurilor sataniste au, faþã de grup, urmãtoarele „obligaþii“:
- sã adopte un comportament teribilist ºi dispreþuitor, arogant, cu colegii, vecinii ºi cu propriii pãrinþi;
- sã poarte þinutã vestimentarã neagrã, cu ornamente macabre: cranii, schelete, oase încruciºate, din argint etc.
- sã simpatizeze cu miºcarea nazistã;
- sã comitã fapte antisociale (bãtãi, scandaluri, violuri, ori chiar omoruri);
- sã participe, în mod obligatoriu, la ritualurile de jertfã ºi la orgiile grupului de care aparþin;
- sã respecte jurãmîntul depus ºi sã se sinucidã la ordinul ºefilor;
- sã lupte pentru desfiinþarea bisericii ºi statului.
Vedem ºi noi cã e absurd, cã sunã ca dracul, ca un raport al SRI (chiar ºi asta este), dar realitatea a confirmat cã, dincolo de un limbaj oarecum tributar unor vremuri apuse, ce se zice e adevãrat.

În numãrul de mîine:
Satanism la Iaºi; Altarul satanist de sub Cub; „Ce înseamnã viaþa copilului meu, în comparaþie cu puterea nesfîrºitã a lui Satan?“;
Fanatismul cu tentã agresivã; Moartea „Fuhrer-ului“, Operaþiunea „Lucifer“.

„Satan vrea sã guverneze în locul lui Dumnezeu“ (un dialog realizat, în 1996, cu pãrintele Galeriu)
- Cine sînt aceºti sataniºti, pãrinte?
- Credinþa acestor eretici se îndreaptã spre adoraþia unui idol pãgîn, de provenienþã asiaticã probabil, investit cu unele puteri ale lui Satan cel din Biblie. Este, de fapt, un sincretism care a fost posibil datoritã necunoaºterii Scripturii. Satan nu intenþioneazã sã distrugã Universul, pentru cã, atunci, ar trebui sã se distrugã ºi pe sine. Nu vrea sã distrugã lumea, ci sã o guverneze el, în locul lui Dumnezeu.
- Pãrinte, cine este, din punct de vedere teologic, Satan?
- Creaþia dintîi a lui Dumnezeu. În Biblie scrie cã Ziditorul a fãcut mai întîi cerurile. Or, în ceruri sînt îngerii. Satan a fost primul înger.
- De unde i-a venit gîndul rãzvrãtirii?
- Din orgoliu.
- ªi orgoliul?
- Din admiraþia faþã de propria lui strãlucire, fiindcã Domnul îl alcãtuise, într-adevãr, strãlucitor. Scrie Ezechiel, capitolul 28, 12/13, despre Satan: „Tu erai pecetea desãvîrºirii, deplinãtatea înþelepciunii ºi cununa frumuseþii. Stãteai în Eden, grãdina lui Dumnezeu, ºi erai acoperit cu pietre scumpe. Fosta-i fãrã prihanã din ziua facerii tale, pînã cînd s-a încuibat în tine nelegiuirea“.
- Dacã Dumnezeu a creat lumea de la începuturi, atunci de unde a venit rãul în ea?
- Am sã vã rãspund... În primul rînd, Dumnezeu e numai „Da“, a fost, este ºi va fi „Da“. Pe cînd omul nu a existat mereu! A fost creat. El vine dinspre „Nu“ cãtre „Da“. „Nu“ este nimicul, neantul. El este un parazit al lui „Da“, aºa cum rãul este un parazit al binelui, o boalã a acestuia. Sataniºtii vor sã se întoarcã la nu, adicã la nimic, la neant! De aceea, vor sã distrugã Universul, într-acolo îi împinge Satan, care vrea sã saboteze lucrarea lui Dumnezeu. Dar nu pot, fiindcã Domnul a pus în ei un suflet nemuritor. Atunci se sinucid...
- Un mare pãcat...
- Da, dar ºtiþi de ce ?
- Nu, nu ºtiu!
- Vã spun eu. Dacã te sinucizi, nu te mai poþi cãi. Cãinþa este calea prin care ajungi la Dumnezeu. Sinucigîndu-te, îl pierzi definitiv pe Dumnezeu ºi posibilitatea de a ajunge a El. Asta ºi vrea Satan!...

Articol afisat de 12059 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Cristian TIMOFTE)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Adugat de Demrezel la data 23.06.2006 16:01
chiar nu exista nici un comentariu? 433 de vizualizari...
Am sa-i recomand autorului acestui articol sa-si scoata ochelarii de cal inainte sa mai scrie ceva. Daca asa se face presa in romania atunci este de inteles de ce suntem in rahatul in care suntem avand in vedere ca presa este una din puterile in stat si un asemenea individ are dreptul sa scrie la un ziar.
Ca incheiere. Parintele Galeriu este o persoana destul de respectata (chiar si de mine, care am renuntat la crestinism, dar nici satanismul nu l-am imbratisat) dar aici cred ca se insala amarnic. Majoritatea satanistilor cunosc foarte bine scriptura, mai bine chiar decat majoritatea crestinilor. De fapt nu stiu cati crestini au citit biblia. Cert este ca majoritatea satanistilor au citit-o.
P.S. AC/DC, KISS sau NIRVANA n-au nici in clin nici in maneca cu satanismul. Sunt alte formatii care spun pe fata ce-au de spus (nu prin mesaje spuse invers cum am mai auzit) si toate versurile lor se refera la satanism. Dar este greu sa te documentezi putin inainte de a scrie un articol.
Adugat de sclifosita_no1 la data 12.09.2006 15:16
.....
eu nu prea am c comenta...am citit si rascitit articolul...majoritatea lucrurilor mi s par aberatii...adev e k dk satanismul d l noi din tara ar fi asa cum il prezentati...l stiri nu am mai vedea betzivani d 50 d ani kr`si omoara sotiile k nu au facut d mancare sau mai stiu eu ce...
asa k lasati`o moarta cu exagerarile
Adugat de anatas la data 29.03.2007 17:29
termina-ti odata si scrieti despre lucruri cu adevarat importante
chiar credeti ce ati scris acolo?fiti seriosi...lati rugat pe un preot sa va dea sfaturi,dar...pe un satanist de ce nu lati intrebat?de ce nu ati citit pt inceput bibilia,ca sa vedeti cate minciuni sunt acolo,si dupa aceea sa fi citit Biblia Satanista de Anton LavVey?!vorbiti lucruri despre care nu stiti nimic,LUCIFER ESTE CEL BUN,NU dumnezeu.Nimeni nu este fortat sa devina satanist,toti devin din propria alegere.De ce nu ne lasati in pace?Noi nu am facut rau nimanui si nu i-am spus nimanui sa se sinucida.terminati odata si vedeti-va de treaba voastra,si lasati-ne in pace.Sunt copii care se dau satanisti si fac toate tampeniile,se imbraca in negru si deseneaza peste tot semne.Satanisti adevarati nu ii recunosti pe starda,sunt mult prea isteti;si nu se imbraca tot timpul in negru.VORBITI CE STITI;SI NU MAI FACETI LUMEA SA CREADA LUCRURI RELE DESPRE NOI!
Adugat de Black_N_Red la data 23.09.2007 22:25
Without lies..please..
De mica parintii m-au lasat sa aleg..dak vreau sa merg la biserica si sa imbratisez credinta in Dumnezeu..sau nu..Ce m-a enervat cel mai tare,au fost profesorii de religie din anii de scoala care par a purta ochelari de cal..si nu va d altceva decat pe Dumnezeu si incearca sa impuna tuturor elevilor habotnicia asta.Sa mergi in fiekre duminik la biserik sa shtii toate rugaciunile,crezul,etc.Eu sunt ortodoxa dar nu am nimic impotriva satanismului..e o religie si asta ba chiar as vrea sa aflu mai multe despre culturile sataniste si obiceiurile lor.Mi-as dori ca presa despre kre se spune k e puterea nr.1 intr-un stat sa nu mai faca atatea discriminari..Spre ex. se spune k dak asc. rock ins k esti satanist,asta chiar nu pot percepe..si dak asc. black metal..asta chiar nu ins k esti un satanist..Aaa si e o prostie faza cu cd-ul cu mel c apartin genului black metal sau altele...ca,ascultandu-le deslusesti tot felul de mesaje sataniste si altele...nu exista asa ceva..So,finish with that crap!
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Regionale Stiri Regionale
Stiri Economie Stiri Economie
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Eveniment cultural Stiri Eveniment cultural
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Powered by SiteManager CMS
©2003-2006 Drepturile de autor asupra întregului continut al acestui site apartin în totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totalã sau partialã a materialelor este permisã numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective